0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Отдаване под наем на недвижим имот

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО С НАЕМАТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ГРАД ПЛОВДИВ
„АЛЕКС – 2005“ ЕООД ЕИК: 115919067
гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2
тел: 0895434187, e-mail:imoti-plovdiv@gma.bg
_____________________________________________________________________

 

Днес,___________________________________г. в гр. Пловдив се сключи настоящия договор между:
1. .  ............................................................................................................................................,
ЕГН: ............................., притежаващ л. к. № ........................................, изд. на ...................... от ............................................... с постоянен  адрес ................................................................................
........................................................................................................................................ наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. „АЛЕКС – 2005“ ЕООД,  ЕИК: 115919067, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2, представлявано от управителя Емил Кандилов, Лице за контакт: Юлия Вътева, тел: 0895434187, e-mail:imoti-plovdiv@gma.bg, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в рамките на договорения срок да извърши необходимите проучвания и подготви сключването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и физически или юридически лица за наемане на _______________________________________________________________________________,намиращ се на  __________________________________________________________________

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на проверка по изпълнение на настоящия договор; да получава информация за хода на изпълнението на същия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

3.1.  Да оферира и организира оглед на посочения по-горе имот.
3.2  Да организира воденето на преговорите и да съдейства при подписване на договор за наем между наемател и наемодател.
ЦЕНИ, СРОКОВЕ, ПЛАЩАНИЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да води предварителни преговори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за цена ____________ /___________________________________________/

без ДДС.

  1. Настоящия договор се сключва за срок до подписването на договора за наем относно имота от т.1.
  2. При сключване на сделката по предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно възнаграждение в размер на ___________________________

 /____________________________________________/ без ДДС от размера на  месечния наем.

  1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ намери имот след изтичане срока на договора и сделката се осъществи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възнаграждението по т.6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. След подписване на договора за наем, отношенията между наемателя и наемодателя се уреждат според Закона за задълженията и договорите. За спорните въпроси, възникнали след подписване на договора за наем фирма «АЛЕКС-2005» ЕООД не носи отговорност.
  2. Подписвайки този Договор, Ви се съгласявате и със Общи условия за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти на «Алекс-2005» ЕООД.
  3. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                          
/______________/                                                      /______________/

 

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"