032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Отдаване под наем на недвижим имот

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО С НАЕМОДАТЕЛ - ФЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ГРАД ПЛОВДИВ
„АЛЕКС – 2005“ ЕООД ЕИК: 115919067
гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2
тел: 0895434187, e-mail:imoti-plovdiv@gma.bg
_____________________________________________________________________                                                             

 

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Днес,___________________________________г. в гр. Пловдив се сключи настоящия договор между:

1. .  ............................................................................................................................................,
ЕГН: ............................., притежаващ л. к. № ........................, изд. на ...................... от ............................................................................................................................................................... наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. „АЛЕКС – 2005“ ЕООД,  ЕИК: 115919067, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2, представлявано от управителя Емил Кандилов, Лице за контакт: Лице за контакт: Юлия Вътева, тел: 0895434187, e-mail:vateva.alex2005@gmail.com, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в рамките на договорения срок да извърши необходимите проучвания и подготви сключването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и физически или юридически лица за отдаване под наем на __________________________________________________________________________, намиращ се на ___________________________________________________________________________________

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на проверка по изпълнение на настоящия договор; да получава информация за хода на изпълнението на същия.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
  1. Да предостави необходимите документи, удостоверяващи правото му на собственост върху имота, или удостоверяващи правото му на извършва действия на управление с посочения в т.1 имот;
  2. Да осигури възможност за поставяне на рекламни стикери на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да предостави ключ за достъп с цел обезпечаване на огледи с клиенти по всяко време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.  Да офертира описания по-горе имот по условията на този договор.

  1. Да организира воденето на преговорите и да съдейства при подписване на договор за наем между наемател и наемодател.
 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от клиенти суми за блокиране /капариране/ наемането на имота, предмет на настоящия договор, като за целта уведомява веднага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

 

ЦЕНИ, СРОКОВЕ, ПЛАЩАНИЯ

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да води предварителни преговори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за цена ____________________ /____________________________________/.
 2. Настоящия договор се сключва за срок от ____________________________________ от датата на неговото подписване.
 3. При сключване на сделката по предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно възнаграждение в размер на 50% (Петдесет процента) без ДДС от първия месечен наем.
 4. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от осъществяване на сделката, след като имотът му е бил блокиран /капариран/ при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка на последния в размер на комисионната по т.8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. След подписване на договора за наем, отношенията между наемателя и наемодателя се уреждат според Закона за задълженията и договорите. За спорните въпроси, възникнали след подписване на договора за наем, фирма «АЛЕКС-2005» ЕООД не носи отговорност.
 2. Подписвайки този Договор, Ви се съгласявате и със Общи условия за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти на «Алекс-2005» ЕООД.
 3. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                          
/______________/                                                      /______________/

 

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"