0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Задължителни документи при сделки с недвижими имоти


Документи, необходими за сключване на сделки с недвижими имоти от физически и юридически лица


І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.


1. Документи, установяващи правото на собственост на продавача:

  • нотариален акт;
  • договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост или Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти /ако са сключени след 01.06.1996 година, трябва да са вписани в Службата по вписвания при съответния районен съд/;
  • съдебно решение по чл. 19, ал. З от Закона за задълженията и договорите, с което предварителен договор е обявен за окончателен /трябва да бъде вписано в Службата по вписвания при съответния районен съд/;
  • постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан /трябва да бъде вписано в Службата по вписвания при съответния районен съд/;
  • договор за доброволна делба или съдебно-спогодителен протокол за делба на недвижим имот;
  • удостоверение за наследници /ако лицата, посочени в документа за собственост, са починали/;
  • удостоверение за граждански брак /при продажба на имот, който е съпружеска имуществена общност/ и удостоверение от Службата по вписвания за избрания режим на имуществена общност между съпрузите
  • съдебно решение за развод, придружено от решението по делбеното дело между бившите съпрузи;
  • декларация от съпруга-несобственик по чл. 26 от Семейния кодекс, че е съгласен с продажбата /при разпореждане с имот, изключителна собственост на единия съпруг, който обаче се явява единствено семейно жилище/;
  • нотариално завещание, саморъчно завещание /вписано в Службата по вписвания, ако е обявено след 01.01.2001 г./, придружено с удостоверение за наследници и документ за собственост на завещателя.

2.Декларация за съгласие с продажбата по чл. 33 от Закона за собствеността /при отказ на съсобственика да изкупи предложените му идеални части от имота/.

3.Декларация за отказ от право на ползване, ако в първичния нотариален акт има запазено или учредено такова право /декларацията трябва да е нотариално заверена и вписана в Службата по вписвания към съответния районен съд/.

4.Удостоверение за липса на реституционни претенции /когато предмет на сделката е имот, възстановен по реституционни закони/.

5.Удостоверение, че имотът е деактуван като общински и държавен /когато имотът е бил държавна или общинска собственост/.

6.Актуална скица на имота, издадена от АГКК /при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър/ или общинската техническа служба по местонахождението му - когато се прехвърля право на собственост върху парцел, земя или цяла сграда.

7.Схема на имота, издадена от АГКК /при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър/ - когато се прехвърля право на собственост върху самостоятелен обект в сграда.

8.Актуална данъчна оценка на имота, издадена по молба на собствениците от данъчната служба по местонахождението на имота.

9.Декларация за гражданство и гражданско състояние съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗННД – попълва се от всички участници в сделката - продавачи и купувачи.

10.Удостоверение за идентичност на имена /при продажба на имот, в чиито документи продавачът е записан с име, презиме или фамилия различни от тези, които фигурират в документите му за самоличност към датата на продажбата/;

11.Декларация за задължения към държавата по образец на Министерството на финансите, на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК /попълва се в 2 екземпляра от продавачите/. Ако някоя от страните не присъства лично при изповядване на сделката, а се представлява от пълномощник, декларациите по т. 2, 3, 9 и 11 трябва да бъдат нотариално заверени.

12.Удостоверение по чл. 87 от ДОПК, че лицето не дължи данъци и осигуровки /представя се при сделки с вписване на ипотека върху имота или при изрично желание на купувача при сделки без вписване на ипотека върху имота/.

13.Нотариално заверено изрично пълномощно /ако сделката се сключва чрез пълномощник/, в което упълномощителят е идентифицирал конкретния имот, предмет на сделката. Пълномощното следва задължително да има заверка на подпис и съдържание.

14.Документи за самоличност на страните по сделката.

15.Квитанции, разписки, вносни бележки и платежни нареждания за внесени данъци и такси, дължими от страните по сделката.

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.


Когато страна по сделката е юридическо лице, то трябва да представи и следните документи:

1.удостоверение за актуално състояние (важи до 6 месеца) - ако не може да се получи информация за юридическото лице от Търговския регистър към Агенция по вписванията чрез отдалечен достъп;

2.решение на управителния орган, който съгласно устава има право да се разпорежда със собствеността на дружеството;

3.нотариално заверени пълномощни на лицата, които са упълномощени да сключат сделката.

Според спецификата на всяка сделка с недвижим имот е възможно нотариусът да изиска и други документи

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"