032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ата ____________________________________________________________,

ЕГН________________________________, с л.к.№_____________________________, изд. на

____________г., от МВР- ______________________, в качеството ми на собственик согласно

Нотариален акт №_____, том ____, рег. №____ от ________ г., с настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ

„АЛЕКС – 2005“ ЕООД, ЕИК: 115919067 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2, представлявано от управителя Емил Кандилов, със следните права:

Да ме представлява пред физически и юридически лица и от мое име да подписва Договор за наем на недвижим имот, включително да договаря наемната цена, както и всякакви други условия каквито договори, следния мой собствен недвижим имот, а именно:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Да извършва всички необходими фактически и правни действия, като за целта съставя, попълва, подава, изисква и получава документи, молби, справки, формуляри, декларации, данъчни декларации, удостоверения, разрешения и други, да подписва всякакви документи, изпълнява всички мои задължения, води преговори, сключва договори и спогодби, като ме представлява пред всички юридически и физически лица, учреждения, общини, съд.

Да получава и предава парични суми, документи от и на физически и юридически лица, общини, организации, учреждения и предприятия. Да води преговори и да сключва от мое име договори, каквито намери за добре и при цени и условия, каквито договори.

Да ме представлява с всичките ми права, произтичащи от Закона за управление на етажна собственост /ЗУЕС/, в това число включително и:

- да участва от мое име в управлението на етажна собственост на моя личен имот;

- да участва в процедура по свикване на общо събрание на етажната собственост по инициатива на собственици

- да присъства и да гласува на общи събрания на етажната собственост по следните примерно изброени въпроси: избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера; вземане на решение за извършване на ремонти на общи части от етажната собственост; определяне на размера на вноски за разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост; приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред; правомощията на управителния съвет (управителя) или част от тях да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици в етажна собственост; избиране и освобождаване на членовете на контролния съвет (контролера); да се иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя); предприемане на необходимите мерки срещу собственик, ползвател, обитател, който не изпълнява решения на общото събрание; спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми и други въпроси;

- да оспори съдържанието на протоколи на общото събрание, включително достоверността на отразените в него решения;

- да поиска отмяна на незаконосъобразни решения на общото събрание, включително като ме представлява пред Общината по местонахождението на имота ми, както и пред съдебните органи.

Да ме представлява пред „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и Водоснабдяване и канализация ООД гр.Пловдив, както и пред всички


други електроразпределителни и водоразпределителни дружества на територията на РБългария, както и пред всички доставчици на интернет услуги, като извършва следните действия от мое име:

- да заявява услуги (платени или не), които дружеството предлага за своите клиенти, по отношение на недвижимите имоти, които са моя собственост;

- да подава заявления и получава изготвени удостоверения;

- да извършва всякакви правни и фактически действия за осъществяване правата по настоящото пълномощно.

- Да заплаща сметките за текущо потребление на Ток, Вода, Интернет, включително данъчните задължения пред съответната община по местонахождението на имота.

За осъществяване на предоставените права пълномощникът има право да подписва, подава и получава всякакви документи и да заявява и декларира всякакви данни и обстоятелства от мое име.

Всички непълноти и неясноти в това пълномощно да се тълкуват в полза на упълномощеното лице. Настоящото пълномощно се издава с право да се преупълномощават и трети лица с предоставените с настоящото пълномощно права.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:____________________________________________________________

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"